Не е случайно, че Европа стои начело в областта на медийната грамотност. В исторически план Старият континент е изпълнявал ролята на люлка на медийната цивилизация, както и на фокус за иницииране, координиране и провеждане на дебати по всякакъв вид иновации и открития. Европа винаги била и е в центъра на философската, литературната и техническата революция на медиите, основана на традиция на ефективна комуникация и взаимодействие, чиито корени стоят в обществената ангажираност и гражданското участие. По тази причина именно Европа изпълнява водеща при налагането и развитието на медийната грамотност като социален и научен императив. Което от своя страна превръща тази тема в основен приоритет за Европейската комисия, Съвета на Европа и всичкиНационални правителства. Европейската комисия,  в своя План за действие за цифрово образование (2018 г.) ясно посочва опасенията, че:„ [е]ежедневното излагане на цифрови данни, задвижвани до голяма степен от непроницаеми алгоритми, създава ясни рискове и изискваповече от всякога критично мислене и способност за положително и компетентно ангажиране на дигиталната среда“. Споменава се, също така, че „…тази постоянна нужда от възходящо развитие на медийна грамотност и наличие на широка гама от дигитални умения и компетенции, включителнобезопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот, по отношение на предоставянето им на обществата в страните членки на ЕС […] към днешна дата остава сериозно предизвикателство“. И допълнително се споменава, че:„е налице необходимост от укрепване на критичното мислене и медийната грамотност на децата и младите хора, за да могат те да вярно да преценяват и успешно да преодоляват предизвикателствата, свързани с постоянните заплахи от фалшиви новини, кибертормоз, радикализация, рискове пред киберсигурността и друг вид измами в интернет.Дори и най-малките деца са в ежедневен контакт с дигиталните технологии, но не разбират рисковете. Точно заради това родителите се тревожат за наличието на неподходящо съдържание, на което децата им са изложени, но същевременно не знаят как да се справят с тази ситуация”. В Препоръката на Съвета на Европа  относно ключовите компетенции за учене през целия живот (2018) ясно се подчертава, че дигиталната компетентност е също толкова значима за всички европейски граждани, както е всяка друга от осемте ключови компетенции особено в условията на бързо развиващо се дигитално общество“.Според предписанията на Европейската комисия:„Хората трябва да разберат как цифровите технологии могат да подкрепят комуникацията, творчеството и иновациите, да са наясно с техните възможности, ограничения, ефекти и рискове, […] трябва да предприемат критичен подход към валидността, надеждността и въздействието на информацията и данните, предоставени чрез цифрови средства [и] трябва да могат да управляват и защитават информация, съдържание, данни и цифрови самоличности“(2018).Съветът на Европейския съюз допълнително подчертава значението на мерките, свързани с  дейностите за развитие на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение (2016 г.), като заявява, че:„…част от цялостната мисия на националните правителства на държавите-членки е да подготвят младите хора за обществото и пазара на труда, както и да оказват постоянна и цялостна подкрепа за постигането на лична реализация. Точно тук е и ролята на образованието и обучението при подпомагането на младитеХора да станат медийно грамотни и отговорни граждани на бъдещето. В допълнение в предписанията се отбелязва още и че:  „…ключов елемент от мисията на образованието и обучението е да възпитават в младите хора основни ценности съгласно онези, които са залегнали в Договора за Европейския съюз, да развиват и поддържат открито и критично мислене и любознателност, да спомагат за формирането на разумна преценка при използването на знания, базирани на факти, да се противопоставят на екстремистки послания, индоктринация и дезинформация“.

Проектът EUROPEAN SAFEONLINE изпълнява всички горепосочени цели и се опитва да въведе родителите в медийния свят на децата, да им помогне да отговорят на основния въпрос как да се погрижат за използването на медиите от децата, да ги прикани към обсъждане на Въпроси, отнасящи се до онова, което правят децата им с медиите, за какво използват медиите и защо са толкова силно привлечени от медиите.

 886 total views