МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ КАТО ПРИОРИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На ниво Европейски съюз медийната грамотност е основен приоритет. Европейският парламент и Европейската комисия определят медийната грамотност като важен компонент от изграждането и поддържането на здравата демокрация. През последното десетилетие Европейската комисия върви стабилно към формулирането на единна и обвързваща политика за медийна грамотност. Европейският подход към медийната грамотност в цифровата среда (Европейска комисия2007) и  Препоръката за медийна грамотност в цифровата среда за по-конкурентна аудио-визуална индустрия и общество на приобщаващото знание (Европейска комисия 2009) могат да се разглеждат катоценни насоки в това отношение.  Европейската комисия твърди, че „Медийната грамотност е въпрос на пълноценно включване и активно гражданство в съвременното информационно общество […] Медийната грамотност днес се счита за „една от ключовите предпоставки за активна и пълноценна гражданска позиция, позволяваща предотвратяване и намаляване на рисковете от изключване от живота на общността. “. Самата концепция за медийната грамотност се превърна в основна част от по-широкото гражданско образование. И както твърди г-жа Мария Габриел, Комисар по информационното общество и медиите на Европейската комисия:„В дигиталната ера медийната грамотност е от решаващо значение за постигането на пълноценно и активно гражданство. […] Способността за четене и писане –или традиционната грамотност – вече не е достатъчна в днешно време. […] Всеки човек (стар и млад) трябва да може успешно дасе справя с новия дигитален свят, в който живеем. За това непрекъснатата информираност и подобреното образование стават по-важни от медийната регулация.По-високата степен на медийна грамотност може значително да допринесе за постигането на целите, поставени в Парижката декларация на министрите на образованието на страните от ЕС (2015). В същия контекст наскоро Съветът на Европейския съюз препоръча непрекъснатото изпълнение на „ангажиментите на тази декларация чрез засилване на критичното мислене и подобряване на медийната грамотност, особено при използването на интернет и социалните медии, за да се повиши осведомеността за рисковете, свързани снадеждността на източниците на информация и за подпомагане на правилната преценка (ЕС, 2018).“Три са основните причини – при това дълбоко взаимосвързани – които обясняват повишения интерес на Европейската комисия към темата за медийната грамотност:• Медийната грамотност е присъща на всяка здрава демокрация.• Медийната грамотност е необходим отговор на променящия се и все по-сложен медиен пейзаж.• Медийната грамотност е елемент в борбата срещу радикализацията и зачитането и насърчаването на фундаменталните човешкиправа. Европейската комисия разбира медийната грамотност като „като обобщаващо понятие, включващо всички технически,когнитивни, социални, граждански и творчески способности, които позволяват на гражданите да имат достъп до медиите, критичноразбиране на медиите, както и да са в състояние да ги използват ефективно“. Според Европейската комисия всички тези компетенции дават възможност на гражданите да участват в икономическите, социалните и културните сфери на обществения живот, както и да играят активна роляв демократичните процеси. Терминът „медии“ следва да се разбира в по-широк смисъл и да включва както всички видове медии [телевизия, радио, преса, дигитални информационни издания], така и различните видове канали за комуникация [офлайн и онлайн].Такова определение осигурява основата за всички действия и инициативи на ЕС.

 1,530 total views