Медиатизацията е термин, който се обозначава повсеместното разпространение на медиите във всички сфери на съвременния свят. Днес  медиите са мощен фактор, с които се съобразяват всички – от представителите на макроинституциите, структуриращи обществения живот  до хората, заемащи места в най-скритите кътчета от нашето ежедневие. Все повече и повече животът ни преминава онлайн и времето, прекарано пред екраните, постоянно се увеличава.  Няма съмнение, че информационното общество променя начина, по който живеем и си взаимодействаме и следователно поставя всички наши основни ценности пред все нови и нови предизвикателства.  Новите дигитални медии водят до нови практики, които дълбоко засягат както почти всички аспекти насоциалния, икономическия, културния и политическия живот, така и се отразяват на образование и обучение.Колкото по-разпространена е ролята на новите медии в съвременното общество, толкова по-наложително е да се идентифицират и управляватразвитието на знанията, уменията и компетенциите, необходими за тяхното използване. По този начин медийната грамотност се превръща в област, която се развива изключително динамично през последните години, както в академичния, така и в политическия дискурс. Нейната роля без съмнение постоянно ще нараства и е бъдеще, тъй като „новите“ медии – особено цифровите комуникации, интернет и мобилната телефония – се превръщат в почти универсално средство за общуване.

 1,100 total views