Технологичният напредък, изразяващ се в мобилни компютри, разширена реалност, блогове, социални мрежи и различни други начини за комуникация – постоянно произвежда нови и нови медии, отиващи далеч отвъд обхвата на конвенционалните такива – печат, радио и телевизия. Този прогрес позволи на хората да увеличават постоянно достъпа си до информация, да разширяват възможностите си за изразяване на идеи, за общуване и за осмисляне на различни виждания и концепции.В класните стаи и в условията на неформална учебна среда тези нови медии променят и разширяват представите ни за грамотност, учене и образование. С оглед както на променящия се начин на използване на медиите, така и на огромния обем от информация, която получаваме, въпросът за способността на децата и младите хора да „получат достъп до медиите, даимат критично разбиране на медиите и да взаимодействат с тях” е от голямо значение, като основен компонент на активно гражданство в съвременното информационно общество. В този контекст родителите се стараят да подкрепят активно възможностите, които технологичният прогрес открива пред техните деца, като същевременно се опитват да ги научат как да безопасно да общуват в онлайн среда и да ги образова за отговорно използване на дигиталните медии.Фокусът на ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА SAFEONLINE е подобряването на нивата на медийна грамотност среддеца и млади хора чрез задълбочено обучение по медийна грамотност на техните родители. Проектът SafeOnline, се провежда за периода  януари 2020 г. до януари 2023 г. с продължителност от 36 месеца. Вместо да прави опити за разработване на пилотен експериментален проект, инициативата EUROPEAN SAFEONLINE предлага разширяване напризната и доказана иновация в областта на медийната грамотност. Казано по-точно този проект има за цел да възпроизведе фламандската инициатива SAFEONLINE  като една изключително успешна практика в областта на медийната грамотност, доказала ефективността си с многобройни качествени и количествени показатели за въздействие. Само за няколко години, фламандската обучителна инициатива SAFEONLINE  успешно постигна целта за подобряване на нивата на медийна грамотност на родителите чрез развиване на техните знания и умения за новите медии, които техните деца ежедневно използват. Чрез тази инициатива хиляди родители подобриха  познанията си и цялостното си разбиране за съществуващите възможности и рискове, скрити в онлайн дейности на техните деца. Нещо повече, обучението по тази инициатива им позволи да успешно да подпомагат децата си в онлайн комуникацията. Проектът предвижда фламандската инициатива SAFEONLINE, базирана на интерактивно обучение, да бъде възпроизведена в следните пет териториториални и/или националниконтексти, включващи:█ френскоговорящата част на Белгия [Валонски регион]█ Румъния,█ България,█ Гърция и█ Кипър.Очаква се проектът EUROPEAN SAFEONLINE, обединяващ посочените по-горе участници,  да ускори развитието на медийната грамотност, чрез прилагането на ефективен и доказал се в  практиката водещ световен опит, отличен с редица награди–на европейско и национално ниво – поради своята специфична способност да доведе до впечатляващи резултати. Тези резултати се отнасят до:1.  „Разпространението и/или разширяването на съществуващи добри практики от приобщаващото образование, инициирано по-специално на местно ниво” 2. „Подобряването на критичното мислене и медийната грамотност средучащи, родители, учители и педагози”.3: Подкрепата за реформи в областта на социалната политика и доброто управление

 1,005 total views