ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Белгия/Брюксел:

Child Focus

Мисията на  организацията „Child Focus“ (CF), както на национално, така и на международно ниво, е да подкрепя родителите/семействата на изчезнали и/или сексуално- експлоатирани деца, да подкрепя активно разследванията, свързани изчезването, отвличането или сексуалната експлоатация на деца и да изучава, предотвратява и се бори с тези явления, както онлайн, така и офлайн. CF действа независимо и в интерес на детето без никаква дискриминация. На белгийската гореща линия 116 000 за изчезнали деца, Child Focus е достъпна 24/7 за съобщения и въпроси, свързани с изчезнали и/или сексуално експлоатирани деца. Организацията управлява гражданската гореща линия за изображения на сексуално насилие над деца в Интернет (www.stopchildporno.be), както и телефонна линия за всички въпроси, свързани с електронната безопасност за деца (www.clicksafe.be). Въз основа на информацията, която получава от работата си по казуси, Child Focus използва нов опит, който допринася за развитието на проекти за повишаване на осведомеността и развитие на различни комуникационни инициативи. Превенцията е важен стълб в дейността на Child Focus и се осигурява чрез разработването на образователни инструменти, уебсайтове и педагогически материали, както и чрез обучения във всички различни форми и начини. Академията за деца, която се провежда в рамките на отдел „Превенция и развитие“, предоставя над 1200 обучения годишно за много различни заинтересовани страни.

Белгия/Фландрия:

GezinsbondGezinsbond е плуралистична, неправителствена организация, създадена през 1921 г. Тя обединява около 230 000 семейства във Фландрия и Брюксел [Белгия] с подкрепата на 13 000 доброволци в 900 регионални единици. Gezinsbond е насочена към всякакъв вид семейства: многодетни семейства, млади семейства, семейства на баби и дядовци, възстановени семейства, семейства с един родител и т.н. Всички семейства имат своето място в семейното движение. Gezinsbond винаги се ръководи в дейността си от конкретните нужди на всички семейства, независимо от семейното положение, политическата позиция или религиозните убеждения.

Белгия/Валона:

La Ligue des FamillesLigue des Familles е френско-говоряща белгийска асоциация, подкрепяща родителството.  Чрез действия, извършвани от и/или насочени към родителите, Ligue des Familles има за цел да подобри условията на живот и бъдещето на семействата, родителите и децата. Ligue des Familles е насочена към семейства от всякакъв произход, независимо от техния статус, произход, житейски избор, религиозни и политически убеждения. За Ligue des Familles родителите са тези лица, ангажирани в семейни отношения по отношение на едно или повече дете(деца), тийнейджър(и), млад човек(и), възрастен(и). Под семейни отношения организацията означава защита, съпровождане, образование. Родителят може да бъде биологичен, приемен, осиновителен или сърдечен. Родителят може да стане баба или дядо и като такъв се признава за родител остава до края на живота си.

Athens Life-Long Learning Institute Атинският институт за учене през целия живот е изследователски и образователен институт със седалище в Атина, Гърция. Има мисията да насърчава и подобрява иновационните процеси главно в областите на образованието и ученето през целия живот, развитието на човешкия капитал и пазарите на труда в Гърция и в Европа, обществото на знанието и социалното включване. Атинският институт за учене през целия живот представлява доста уникална интеграция на мултидисциплинарна експертиза и „иновативно мислене“, основаващи се на изчерпателна и разнообразна база от знания, съчетаваща изследователски методи и тяхното приложение, развитие и създаване на мрежи, анализ на политики и оценка на иновативни практики. Екипът на институт а се състои от професионалисти в областта на образованието за възрастни, ученето през целия живот и иновативните методи на обучение. Участниците работят заедно с крайната цел за развитие на човешкия капитал и социално включване на местно, национално и европейско ниво. Хората, работещи или сътрудничещи с Атинския институт за учене през целия живот, придават на Института енергия и визия да продължава да популяризира висококачествени услуги и нови идеи в областта на професионалното обучение, образованието за възрастни и социалното включване.

Румъния/Тимишоара:

Западният университет на Тимишоара е основното висше учебно заведение и изследователски полюс в Западна Румъния. Класифициран като изследователски и образователен университет от Министерството на образованието, той е един от петте членове на Universitaria Consortium (групата от елитни румънски университети). В класацията на QS 2019 World University Rankings, West University е включен в Топ 1000 на университетите в света, в която фигурират само още три други румънски университета.

Кипър/Никозия:

Cyprus European UniversityЕвропейски университет Кипър (EUC) е основан през 2007 г. и е приемник на Кипърския колеж, който е създаден през 1961 г. Днес EUC обединява пет висши училища, а именно Училището по хуманитарни, социални и образователни науки, Училището по бизнес администрация, Училището на науките, Медицинското училище и Юридическия факултет, с мисията да обучават студенти за успешна кариера и житейски постижения, да разбират и обслужват нуждите на обществото и да създават знания чрез изследвания и иновации. EUC е участвал в повече от 250 проекта, финансирани от редица програми и организации като „Хоризонт 2020“, „Еразъм+“, „7-ма рамкова програма“, „Програма за учене през целия живот 2007-2013“, „Кипърската фондация за насърчаване на научните изследвания“, Организацията на обединените нации, Европейската космическа агенция, и др. През последните три години университетът е натрупал повече от 5,5 милиона евро чрез разработване на научни изследвания. Изследователската дейност се извършва предимно от центрове, лаборатории и други видове специализирани заведения като клиники и иновационни звена. EUC сред близо 500-те организации в Европа, наградени със знака „Човешки постижения в научните изследвания“ на ЕС.

Белгия/Брюксел:

European Association of Viewers Interest (Европейска асоциация за зашита на интересите на потребителите на радио и телевизия)EAVI е международна организация с нестопанска цел, регистрирана в Брюксел, която работи за развитие на медийна грамотност и активно гражданство. EAVI подкрепя приемането на инициативи, които дават възможност на гражданите да участват в обществения живот чрез медиите.Пълното и активно гражданство в Европа все повече зависи от уменията за медийна грамотност. Следователно, като дава възможност на европейците като отговорни потребители на медии, EAVI всъщност работи за постигането на здраво, демократично и по-сплотено общество. EAVI представлява интересите на гражданите в европейската сфера чрез лобиране, конференции, работа в мрежа, изследвания, фокусирани върху медийната грамотност проекти, разработване на добри практики и създаване на онлайн съдържание на ресурси с особено внимание към образованието на младите хора.

 978 total views